Хот хоорондын зорчигч тээврийн үйлчилгээний хувиар, үнэ тариф