Валютын ханш

Ханш хөрвүүлэх

Валютын хэмжээ:
Банкны ханшаар:
Валютын нэгжээс:
Валютын нэгж рүү:

Тооны машин

7 4 1 0 8 5 2 ± 9 6 3 . ÷ x - + c =

Цалин бодох

Хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогын дүн
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл 10% дээд хязгаар 100000000
Татвар ногдуулах орлогын дүн
Татварын хувь 10%, Ногдуулах татварын дүн
Татварын хөнгөлөлт (7000),
Таны төлөx татварын дүн
Таны гар дээрх цэвэр орлого